รับสมัรคสมาชิก

รับสมัรคสมาชิก
                                                                        รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 35 ปี
ผู้มีสิทธิ  ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
   1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด / คู่สมรส / บุตร / บิดามารดา
   2. เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. เป็นเจ้าหน้าที่สมาคม / คู่สมรส / บุตร / บิดามารดา
   4. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด โดยการโอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่นและได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกภายใน 1 ปี / คู่สมรส / บุตร / บิดามารดา
   5. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดที่พ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด แล้ว

     ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง