ประวัติความเป็นมา

          สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด เดิมชื่อว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551
โดยคณะผู้ก่อการจัดตั้ง จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายบัณฑิต  สนสมบัติ , นายธงชัย สิทธิปัญญาพันธ์ , นายสัมฤทธิ์  นาเมืองรักษ์ , นายอำนาจ  จันทร์มหา , นายนิคม  สุวรรณพันธุ์ ,
นายจำลอง  ลาดเสนา , นายสนอง  พรวิเศษศิริกุล และนายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์  โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และเป็นสวัสดิการหนึ่งของขบวนการสหกรณ์  ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้รับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดแรก ประกอบด้วย  นายนิคม สุวรรณพันธ์ นายกสมาคม , นายบัณฑิต  สนสมบัติ  อุปนายก , นายธงชัย  สิทธิปัญญาพันธ์  เลขานุการ , นายสนอง  พรวิเศษ  เหรัญญิก,
นายสัมฤทธิ์  นาเมืองรักษ์  กรรมการ , นายจำลอง  ลาดเสนา  กรรมการ  และนายอำนาจ  จันทร์มหา  กรรมการ