ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
        เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 มาตรา 22 และข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด (สฌ.สอ.รอ.) สมาคมจึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562  ณ ห้องปทุมทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.00 น. เพื่อรับทราบการดำเนินกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาเรื่องต่างๆ
        สมาคมจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม แต่จะมีอาหารว่างและอาหารกลางวันไว้บริการข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง