รับสมัรคสมาชิก

รับสมัรคสมาชิก
 ** ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ( สฌ.สอ.รอ. )  **
ขยายระยะเวลารับสมัครสมาชิก (กรณีพิเศษ) ถึง 30 พ.ย. 2562

ผู้มีสิทธิ ต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี (นับตามปีปฎิทิน)                                                                                                                      
1.เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด /คู่สมรส/บุตร/บิดามารดา/พี่น้องร่วมบิดาและหรือมารดาเดียวกัน
2.เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ
   เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /คู่สมรส/บุตร/บิดามารดา/พี่น้องร่วมบิดาและหรือมารดาเดียวกัน
                            รูปภาพประกอบข่าว